ഓൺലൈൻ ഫയലിംഗ് ചരക്കുസേവന

നിങ്ങളുടെ ചരക്കുസേവന തിരിച്ചുപോകും വെറും ഒരു ക്ലിക്ക് പൂരിപ്പിച്ച നേടുക.

പരിചിതമല്ലാത്ത

5Lack+ ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് സ്നേഹിക്കുന്നു

ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും വിശ്വസനീയമായ നിയമ ഡോക്യുമെന്റേഷൻ പോർട്ടൽ.

Get Expert Opinion

Please enter your Name
Please enter valid Email Id
Please enter valid Phone Number

Loading...

Thank You. We Will Get Back To You Soon
Recognized By Start-Up India

REG Number : DPIIT34198

എന്തുകൊണ്ട് തിരഞ്ഞെടുക്കുക ലെഗല്ദൊച്സ്

 • താഴ്ന്ന വില ഗ്യാരണ്ടി
 • ഇല്ല ഓഫീസ് സന്ദർശിക്കുക, മറച്ച ചെലവ്
 • 50000+ ഉപഭോക്താക്കൾ സർവ്വീസ് ചെയ്യപ്പെട്ട

എന്താണ് ചരക്കുസേവന റിട്ടേൺ ഫയൽ

"ചരക്കുസേവന റിട്ടേൺ ഫയൽ" അടിസ്ഥാന അർഥം പ്രതിവർഷം "സാമ്പത്തിക അക്കൗണ്ട് കൈകാര്യം" ആണ്. പുസ്തകസംരക്ഷണം ആൻഡ് ചരക്കുസേവന റിട്ടേൺ ഫയലിംഗ്, ജനറൽ ചരക്കുസേവന മടക്ക ഫയലിംഗ് മാനേജിങ് സാമ്പത്തിക ചരക്കുസേവന മടക്ക ഫയൽ ഉൾപ്പെടെ വിവിധ ശാഖകളിൽ വിഭജിക്കാം, പ്രൊഫഷണൽ ചരക്കുസേവന മടക്ക ഫയലിംഗ് ചാർട്ടേഡ് അക്കൗണ്ടന്റ്, ഓഡിറ്റിംഗ്, നികുതി ചരക്കുസേവന മടക്ക ഫയലിംഗ്, കുറഞ്ഞ ചരക്കുസേവന മടക്ക രേഖകൾ.

 • ഘട്ടം 1:
  ലെഗല്ദൊച്സ് ഒരു വിദഗ്ധ ബന്ധപ്പെട്ട് നിങ്ങളുടെ GST ഫയലിംഗ് പ്രസ്താവന ഒരുക്കുവാൻ ആവശ്യമായ വിവരങ്ങൾ നൽകാൻ.
 • സ്റ്റെപ്പ് 2:
  ഞങ്ങളുടെ വിദഗ്ദ്ധരായ നൽകിയ വിവരങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഒരു ചരക്കുസേവന മടങ്ങിവന്ന പ്രസ്താവന തയ്യാറാക്കി നിങ്ങളുടെ അംഗീകാരത്തിനായി നിങ്ങൾക്ക് അയയ്ക്കും.
 • സ്റ്റെപ്പ് 3:
  ഒരിക്കൽ അതിനെ അംഗീകരിച്ചതിനുശേഷം ചരക്കുസേവന മടക്കം നികുതി ഫയൽ ചെയ്യും.

പ്രക്രിയ ചരക്കുസേവന റിട്ടേൺ ഫയലിംഗ് സേവനങ്ങൾ ഓൺലൈൻ

ഘട്ടം 1

You must first file for GSTR-1 (for sales made) by the 10th of each month.

step2

The buyer views (and rectifies, if any) the sales made by you in GSTR-2A.

step3

The buyer then approves the sale made by you and files for GSTR-2 by the 15th of each month.

step4

If any modifications are made, you (the seller) can approve or reject the same in GSTR-1A.

step5

When both the seller and buyer approve of the forms, GSTR-3 is generated with the payment of taxes due by the 20th of each month.

Procedure to get GST Return Filling - LegalDocs

What is GST Return

A GST file return is a document which has details of income which a taxpayer needs to file with the tax administrative authorities. This is used by tax authorities to calculate tax liability.

Eligibility for GST Return Filing

In the GST norms, any regular business has to file three monthly returns and one annual return.

GST should also be filed by entities that make no sales or purchases during a given period (year) in the form of nil-returns (meaning no returns).

The best part in this system one has to manually enter details of one monthly return – GSTR-1. The other two returns – GSTR 2 & 3 will get auto-populated by deriving information from GSTR-1 filed by you and your vendors. Compounding taxpayers have to file returns quarterly which is for every three months and regular taxpayers such as, foreign non-residents, casual taxpayers and Input Service Providers (ISD) have to file returns monthly.

Current Account Opening

A current account is a type of deposit account that helps the professionals and businessmen to run their business. Businessmen can avail various benefits by Online Current Account such as:

 • Unlimited transactions
 • Customized features
 • Online banking services

Online current account reduces the hassle and provides the benefit to complete the banking process anytime and anywhere.

Are you Ready to Grow your Business?GST Filing FAQs

What is GST return?

A GST return is a statement of financial activity by a taxable person for a prescribed period. This allows a taxable person to self-assess the tax they owe for specific period.

What are the different types of GST returns?

GSTR-1: monthly return for outward supplies GSTR-2: monthly return for inward supplies GSTR-3: monthly return containing details from other monthly returns filed by the taxpayer (GSTR-1, GSTR-2, GSTR-6, GSTR-7) GSTR-4: quarterly return GSTR-5: variable return to be filed by Non-Resident Taxpayers GSTR-6: monthly return to be filed by input service distributors GSTR-7: monthly return to be filed for Tax Deducted at Source (TDS) transactions GSTR-8: monthly return to be filed by e-commerce operators GSTR-9: annual return GSTR-10: final return to be filed when terminating business activities permanently GSTR-11: to be filed by taxpayers with a Unique Identity Number (UIN)

I am an E- commerce operator do I need to file any special GST returns?

Yes, all e-commerce operators who allow other suppliers to sell goods or services through their portals are required to file the GSTR-8 return. Those who use their own portal to sell their goods or services need not file this return.

What is the purpose of filing return?

Finalization of the tax liabilities of the taxpayer within stipulated period of limitation; to declare tax liability for a given period. Providing necessary inputs for taking policy decision. Compliance verification program of tax administration. Mode for transfer of information to tax administration. Management of audit and anti-evasion programs of tax administration.

Who needs to file return in GST regime?

Every registered taxable person who crosses the threshold limit for payment of taxes.

Is scanned copy of invoices to be uploaded along with GSTR - 1?

No, scanned copy of invoices is to be uploaded. Only certain prescribed fields of information from invoices need to be uploaded.

Do the taxable person have to feed anything in the GSTR-2 or everything is auto-populated from GSTR-1?

Large part of GSTR-2 will be auto-populated, there are some details that only recipient can fill like details of imports, details of purchases from non-registered or composition suppliers and exempt/non-GST/nil GST supplies etc.

Who all need to file Annual Return?

All taxpayers filing return in GSTR-1 to 3 other than casual taxpayers and taxpayers under composition scheme are required to file an annual return, For example casual taxpayers,non resident taxpayers, ISDs and persons authorized to deduct tax at source are not required to file annual return.

Is it compulsory for taxpayer to file return by himself?

No, A registered taxpayer person can also get his return filed through a Tax Return Preparer, duly approved by the Central or the State tax administration.

How can we check the GST registration status?

Yes it is possible to check the registration status on the website.

BLOGS

ezoto billing software

Get Free Invoicing Software

Invoice ,GST ,Credit ,Inventory

Download Our Mobile Application

OUR CENTRES

WHY CHOOSE LEGALDOCS

Call

Consultation from Industry Experts.

Payment

Value For Money and hassle free service.

Customer

5 Lakh++ Happy Customers.

Tick

Money Back Guarantee.

Location
Email
 • Linkedin
 • Facebook
 • Twitter
 • Instagram
 • YouTube
 • Pinterest
up

© 2019 - All Rights with legaldocs