സൗജന്യ സത്യവാങ്മൂലം ഓൺലൈൻ

മിനിറ്റ് ഓൺലൈൻ നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം സത്യവാങ്മൂലം വരുത്തുക ...

ഓൺലൈനിൽ നിങ്ങളുടെ പ്രീ-വീട് സത്യവാങ്മൂലത്തിൽ സൃഷ്ടിക്കുക

പരിചിതമല്ലാത്ത

5Lack+ ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് സ്നേഹിക്കുന്നു

ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും വിശ്വസനീയമായ നിയമ ഡോക്യുമെന്റേഷൻ പോർട്ടൽ.

Get Expert Opinion

Please enter your Name
Please enter valid Email Id
Please enter valid Phone Number
Please enter your City Name
Please enter your State

Loading...

Thank You. We Will Get Back To You Soon
Recognized By Start-Up India

REG Number : DPIIT34198

തരം സത്യവാങ്മൂലം

എന്താണ് സത്യവാങ്മൂലം ആണ്?

ജനറൽ കണക്കിലെടുത്ത് അർത്ഥം സത്യവാങ്മൂലത്തിൽ എവിടെയും ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു തെളിവായി ഒരു സത്യം അല്ലെങ്കിൽ പ്രാമാണീകരണമായി ആകാം. അത് ഉണ്ട് എന്ന് അഷുരിത്യ് നൽകുന്നു എല്ലാ സൂചിപ്പിച്ച പോയിന്റ് ശരിയാണ്.

അത്തരം പ്രസ്താവന ശപഥങ്ങളെ ഒരു നോട്ടറി പബ്ലിക് അല്ലെങ്കിൽ കമ്മീഷണർ പോലുള്ള ശപഥങ്ങളെ ഒരു വേട്ടയിൽ പ്രകാരം അഫ്ഫിഅംത് ഒപ്പ് ആധികാരികതയെ പോലെ സാക്ഷ്യം.

എങ്ങനെ സൃഷ്ടിക്കുന്നതിന് ഓൺലൈൻ സത്യവാങ്മൂലം

നിങ്ങൾ തന്നെ വീട്ടിൽ സ്വസ്ഥത ഞങ്ങൾക്കുണ്ട് ഞങ്ങൾ മുഴുവൻ സത്യവാങ്മൂലത്തിൽ നടപടിക്രമം ചെയ്യും മൂന്ന് ലളിതമായ ഘട്ടങ്ങൾ, നിങ്ങളുടെ സത്യവാങ്മൂലത്തിൽ പ്രക്രിയ പൂർത്തിയാക്കാൻ കഴിയും.

 • നിങ്ങളുടെ സത്യവാങ്മൂലത്തിൽ ഫോം കരട്
 • ഓൺലൈൻ പ്രാമാണീകരണം ചെയ്തു ചെയ്യും
 • പോരാൻ ഉടമ്പടി നേടുക

ആവശ്യകതകൾ ഓൺലൈൻ സത്യവാങ്മൂലത്തിൽ എഴുതിയതിന്

സത്യവാങ്മൂലം സാമ്പിൾ നിർമ്മിക്കുന്ന, അവർ താഴെ സമയത്ത് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ചില ഉണ്ട്:

 • സത്യവാങ്മൂലത്തിൽ എപ്പോഴും ആദ്യ വ്യക്തി ആയിരിക്കണം.
 • ഇത് സത്യവാങ്മൂലത്തിൽ പ്രത്യേക തരത്തിലുള്ള കാര്യത്തിൽ സത്യം വ്യക്തിക്ക് അംഗീകാരമുണ്ട് മുമ്പ് ചെയ്യണം.
 • വ്യക്തി ഡ്രാഫ്റ്റും സത്യവാങ്മൂലം സത്യം അല്ലെങ്കിൽ ഉള്ളടക്കം സത്യമാണ് ഉറപ്പിക്കുകയാണു വേണം.
 • ഒരു വ്യക്തി ഉറപ്പിക്കുകയാണു, അല്ലെങ്കിൽ വിവരിക്കും പകരം നിയമം അനുവദിക്കുന്ന പക്ഷം ആണയിടുന്നു.

ദെപൊനെംത് ദെപൊനെംത് മനസ്സിലാക്കാൻ തികഞ്ഞ തോന്നി എന്നു, ഭാഷയാണ് സത്യവാങ്മൂലം എഴുതിയിരിക്കുന്നു, സത്യവാങ്മൂലത്തിൽ വായിച്ചു ആ സത്യവാങ്മൂലം വ്യക്തിയുടെ, ദെപൊനെംത് തന്റെ സാന്നിധ്യത്തിൽ വിവർത്തനം അല്ലെങ്കിൽ വിശദീകരിച്ചു ഒരു സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഉപയോഗിച്ച്, നിരക്ഷരനായ കുരുടു എന്നിരിക്കെ എവിടെ അതും ദെപൊനെംത് തന്റെ സാന്നിധ്യത്തിൽ തന്റെ ഒപ്പ് മാർക്ക് ചെയ്തു സത്യവാങ്മൂലത്തിൽ ചുവട്ടിലും പ്രത്യക്ഷപ്പെടും എന്നു.

സത്യവാങ്മൂലം ശരിയായി സത്യം നിർവ്വഹിക്കുന്നു അധികാരം സാന്നിധ്യത്തിൽ ദെപൊനെംത് ഒപ്പുവച്ച വേണം.

സത്യവാങ്മൂലം ഫോർമാറ്റ് താഴത്തെ ഭാഗത്ത് താഴെ ഉൾപ്പെടുത്തണം:

 • ദെപൊനെംത് പൂർണ്ണ പേരും അവരുടെ ഒപ്പ്
 • പ്രസ്താവന വിഷയത്തിലേക്ക്
 • തീയതിയും സ്ഥലം
 • പദവിയും ആൻഡ് നോട്ടറി നിറഞ്ഞ പേര്

സത്യവാങ്മൂലം പതിവ് ചോദ്യങ്ങൾ

സത്യവാങ്മൂലത്തിൽ കോടതി നിയമപരമായ തെളിവായി വരുത്തുമ്പോൾ, ഉടമയ്ക്ക് നടത്തിയ സത്യം വർത്തിക്കാൻ കഴിയും.
എളുപ്പത്തിൽ ഞങ്ങളുടെ വെബ്സൈറ്റിൽ സത്യവാങ്മൂലം നിങ്ങൾ കൂടുതൽ എളുപ്പമാണ്, ഒരു സെറ്റ് സത്യവാങ്മൂലത്തിൽ ഫോർമാറ്റിൽ കരട് കഴിയും.
നോട്ടറി പബ്ലിക് സർക്കാർ നിശ്ചയിച്ച ഏത് ഒപ്പോ നിയമ രേഖകൾ സ്ഥിരീകരിക്കുന്ന ഒരു അംഗീകൃത വ്യക്തി.
ഞങ്ങളുടെ വെബ്സൈറ്റ് തന്നെ സത്യവാങ്മൂലം ഫോം കണ്ടെത്തും.
അഫ്ഫിഅംത് സത്യവാങ്മൂലം വരെ യാഗപിഠത്തെച്ചൊല്ലി വ്യക്തിയാണ്.
തീരുമാനം കൂടെയുണ്ട് ദെച്ലരംത് അറിയപ്പെടുന്നു.
സത്യവാങ്മൂലം കൂടെയുണ്ട് ദെപൊനെംത് അറിയപ്പെടുന്നു.
സത്യവാങ്മൂലം യാതൊരു അടിസ്ഥാന ഉണ്ട് അവ ഒതുങ്ങി വേണം ദെപൊനെംത് അവരവരുടേതായ പരിജ്ഞാനം തെളിയിക്കാൻ കഴിയും പോലെ പ്രസ്താവനകൾ ഉണ്ടാകരുത്. ഏതെങ്കിലും Hearsay വിവരങ്ങളോ ഭാവനയും അല്ലെങ്കിൽ വിശ്വാസം സത്യവാങ്മൂലത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്താനാകില്ല.
ഇന്ത്യയിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന സാമ്പിൾ സത്യവാങ്മൂലം ഫലകം മാർ 07, 2018 ന് സത്യവാങ്മൂലം ഫോർമാറ്റ് അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്തു സത്യവാങ്മൂലം നടത്തുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെ പ്രകാരം വ്യത്യസ്തമായിരിക്കും.
അത്തരം തനിപ്പകർപ്പ് ഡ്രൈവിംഗ് ലൈസൻസ്, വിവാഹ സത്യവാങ്മൂലം, വരുമാന തെളിവ്, രേഖാമൂലമുള്ള സത്യവാങ്മൂലം, പേര് മാറ്റം സത്യവാങ്മൂലം, ഒപ്പ് മാറ്റം, ജനന പ്രൂഫ്, ഡൊമിസൈൽ സത്യവാങ്മൂലം, വിദ്യാഭ്യാസ വായ്പാ സത്യവാങ്മൂലം, പാചകവാതക കണക്ഷൻ സത്യവാങ്മൂലം ഇല്ല ക്രിമിനൽ റെക്കോർഡ് തീയതിയും, പോലെ സത്യവാങ്മൂലം വിവിധ ഉദാഹരണങ്ങൾ ഉണ്ട് ഒരേ വ്യക്തി, പിഎഫ് കം നഷ്ടപരിഹാരം ബോണ്ട്, മൈനർ ന്റെ പേര് മാറ്റുക, പത്രം പരസ്യം, നോൺ-വെളിപ്പെടുത്തൽ കരാർ, ബാങ്ക് ക്ലെയിം സെറ്റിൽമെന്റ്, മാതാപിതാക്കൾ / വിദ്യാർത്ഥികളും വിരുദ്ധ റാഗിങ്.
വാസസ്ഥലം ഒരു സത്യവാങ്മൂലം (ചിലപ്പോൾ താമസിക്കുന്ന സത്യവാങ്മൂലം വിളിച്ചു) അവർ അതിന്റെ പുതിയ ഉടമയ്ക്ക് മരണപ്പെട്ടയാളുടെ പേര് സ്റ്റോക്ക് മറ്റ് സെക്യൂരിറ്റി ഉടമസ്ഥാവകാശം കൈമാറ്റം ചെയ്യുമ്പോൾ എക്സെചുതൊര്സ് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു പ്രമാണമാണ്.
ഉദാഹരണത്തിന് - അവിടെ രാഹുൽ കൃഷ്ണ ജെയിൻ എന്ന ഒരു വ്യക്തി അവന്റെ പ്രമാണങ്ങളുടെ ഏതാനും പേര് രാഹുൽ ജെയിൻ നിർമ്മിക്കുന്നത് ആണ് അവരിൽ ചിലർ രാഹുൽ കെ ജെയിൻ നിർമ്മിക്കുന്നത്, പിന്നെ അവൻ ഒന്നു സത്യവാങ്മൂലം ഒരേ വ്യക്തി അപേക്ഷിക്കണം.

AFFIDAVITS BLOGS

ezoto billing software

Get Free Invoicing Software

Invoice ,GST ,Credit ,Inventory

Download Our Mobile Application

OUR CENTRES

WHY CHOOSE LEGALDOCS

Call

Consultation from Industry Experts.

Payment

Value For Money and hassle free service.

Customer

10 Lakh++ Happy Customers.

Tick

Money Back Guarantee.

Location
Email
up

© 2022 - All Rights with legaldocs